Integritetspolicy


Roze Mode AB på hemsidan rozemode.se med organisationsnummer 559383-5480 behandlar personuppgifter som kunden lämnar vid en beställning. Roze Mode AB kommer att behandla en elektronisk order och leverans för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period enligt dataskyddsförordningen.

Allmänna bestämmelser

1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR är Fredrik Roos Fylksjö på Roze Mode AB (559383-5480).

2. Kontaktuppgifterna för den Personuppgiftsansvarig är: fredrik@rozemode.se 

 3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden genom den ibockade rutan vid slutförande av ditt köp och samlas genom kontraktet för att uppfylla den elektroniska order som skapats hos oss.

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas.

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs för slutförande av köp. Dina personuppgifter kan komma att utlämnas till våra underleverantörer för att kunna fullfölja vårat kontrakt. Vi på Roze Mode AB är noga med att de som berör dina personuppgifter tar hänsyn till dina uppgifter enligt GDPR och dataskyddsförordningen.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR.

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer).

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig.

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden.

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter av Kunden är underleverantörer av den personuppgiftsansvarige. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är i vissa fall nödvändiga för att kontraktet ska kunna genomföras.

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post.

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Den personen som är ansvarig för personuppgifter säkerställer också att all teknisk och organisatorisk säkerhetsåtgärd vidtas för att skydda dina personuppgifter som kund.

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram, placering av datorn utom räckvidd för barn och andra personer som inte är behöriga att hantera personuppgifter enligt Roze Mode AB´s bestämmelser och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att skapa en order på Roze Mode AB bekräftar kunden att den blivit informerad om alla villkoren för hantering utav personuppgifter och accepterar de villkoren som vi på Roze Mode AB tillhandahåller.

2. Kunden accepterar dessa regler genom att bocka i kryssrutan vid en order.

3. Den personuppgiftsansvarige kan när som helst uppdatera föreskrifterna. En ny uppdaterad version måste publiceras på hemsidan med ett uppdaterat datum!

föreskriften är senast uppdaterad: 2024-03-05